Voty
Voty匿名ユーザー
なにがいいたいのかわからん
158

Voty匿名ユーザー
ただのバカ
156

Voty匿名ユーザー
その金で課金した方が白猫は喜ぶぞ
80

Voty匿名ユーザー
もう解決しとるよ
23